سالم منجمد کنید ، سالم بخورید+

سالم منجمد کنید ، سالم بخورید