واکس میوه+

واکس میوه چیست و خرید میوه واکس خورده درست است؟